ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > การจัดการเรียนการสอน > การจัดกิจกรรมนักเรียน

การจัดกิจกรรมนักเรียน 

        เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
        1. การจัดกิจกรรมนักเรียน
            1.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
                - กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
                - กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เช่น ชุมนุมทางวิชาการต่างๆ
                - กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ
                - กิจกรรมห้องสมุด
            1.2 กิจกรรมเพื่อศาสนาและสังคม
                - กิจกรรมศาสนาเพื่อการปลูกฝังศรัทธาให้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำที่โรงเรียนทุกวัน
                - กิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม  เช่น กิจกรรมนักเรียนระดับห้องเรียน ชั้นเรียน ระดับโรงเรียน กิจกรรมของคณะสี
                - กิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น  พยาบาล แนะแนว ประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา
       2. การจัดกิจกรรมรักษาดินแดน เฉพาะช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - 6)


 

  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.