วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

สั่งจองหนังสือ-เสื้อผ้า

04 มี.ค. 2566
461

ประชาสัมพันธ์เรื่องสั่งจองหนังสือ-เสื้อผ้า สามารถติดต่อได้ที่ห้องการเงินของโรงเรียน ทุกวันทําการ เวลา 08.00-15.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าหนังสือและชุดนักเรียน ต้องมาชําระที่โรงเรียน งดการโอน เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อในเอกสารคู่ฉบับ ให้นักเรียนมาชําระเองได้ ระหว่างวันที่มาเรียนปรับพื้นฐาน การรับเสื้อผ้าและหนังสือ โรงเรียนจะจัดแจกให้นักเรียนในวันที่มาเรียนปรับพื้นฐาน หากได้รับชุดไปแล้วต้องการเปลี่ยนไชส์สามารถนํามาเปลี่ยนได้ในวันถัดไปที่มาเรียนได้โดยให้ชุดอยู่ในสภาพเดิม ห้ามท่าเปื้อนและห้ามชัก