วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

อบรมพัฒนาครูผลิตสื่อแบบ Active Learning ด้วย ClassPoint

ClassPoint Thailand ร่วมกับโรงเรียนอิสลามสันติชน จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนแบบ Active Learning บน PowerPoint แบบ Gamification โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์สมคิด ลีวัน ClassPoint Certified Trainer และอาจารย์ธีรยุทธ ยังศิริ ClassPoint School Coach ของโรงเรียนอิสลามสันติชน

ทั้งนี้ ClassPoint เป็นโปรแกรมส่วนเสริมของ Powerpoint เพื่อช่วยสร้างเครื่องมือตอบคำถามในชั้นเรียน  ช่วยให้คุณครูสร้างแบบทดสอบ โต้ตอบกับนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว   สามารถสร้างเกมและแบบทดสอบได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนอิสลามสันติชน ได้เข้าร่วมโครงการ ClassPoint School Coach และซื้อลิขสิทธิ์ให้กับคุณครูโครงการนำร่องได้มาใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ต่อไป