วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลิตสื่อและโซเชียลมีเดีย

01 พ.ค. 2566
442

คำสั่งโรงเรียนอิสลามสันติชน 

ที่ 17 /2566  

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดูแลผลิตสื่อและโซเชียลมีเดียโรงเรียนอิสลามสันติชน 

                      ตามที่โรงเรียนอิสลามสันติชนได้จัดผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวัยได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้การผลิตสื่อและดูแลโซเชียลมีเดีย โรงเรียนอิสลามสันติชนในปีการศึกษา 2566 เป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลิตสื่อและดู และโซเชียลมีเดียโรงเรียนอิสลามสันติชนดังมีรายนามดังนี้  

 • นายประเสริฐ มัสซารี ที่ปรึกษา
 • นายชาญวุฒิ บุญชม ที่ปรึกษา
 • นายสมคิด ลีวัน ที่ปรึกษา
 • นางบุษบา แดงวิจิตร ที่ปรึกษา
 • นางรัตนา สุขอุดม ที่ปรึกษา
 • นายธนสิทธิ์ สินพิทักษ์ ที่ปรึกษา
 • นายศรายุทธ มีสมรรถ ที่ปรึกษา
 • นางสาวกรรณิกา มัสซารี ที่ปรึกษา
 • นายมนัส บุญชม ประธาน
 • นายพงศ์ศักดิ์วงษ์สันต์ รองประธาน ดูแล line official account
 • นายชนกันต์ วงษ์สันต์ กรรมการ แอดมินกลาง และดูแล Instagram TikTok YouTube
 • นายนริศ จิตรอาจ กรรมการ ดูแลเว็บไซต์ และ ,Twitter
 • นายสรรเสริญ มูลทรัพย์ กรรมการ ดูแล www.facebook.com/Santichon
 • นายธีรยุทธ ยังศิริ กรรมการ เลขานุการ และดูแล Googleเพื่อการศึกษา

                          มีหน้าที่ รับผิดชอบผลิตสื่อและดูแลโซเชียลมีเดียของโรงเรียนเพื่อให้เข้าถึงบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และให้บริการด้านสารสนเทศ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ให้ยกเลิกสิทธิ์ในการดำเนินการ แก้ไขสื่อและโซเชียลมีเดียเดิมของ โรงเรียนที่มีและให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการดูแลผลิตสื่อและโซเชียลมีเดียโรงเรียนอิสลามสันติชน ต่อไป 

สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2566  

(นายมนัส บุญชม) 

ผู้อำนวยการ

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด