วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมพิเศษ

อัลกุรอาน ฮาฟีซ

                      โปรแกรมพิเศษอัลกุรอาน-ฮาฟิซ จัดขึ้นสําหรับนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.2 ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะ และต่อยอดความสามารถด้านการอ่าน (มู่ร็อตติ้ล) และการท่องจําอัลกุรอาน “หลักสูตรฮานีฟิดา” ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning : BBL) และรูปแบบการเรียนการ สอนที่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย (Edutainment) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอัลกุรอาน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MST)

                 โปรแกรมพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นโปรแกรมใหม่ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการ จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเล่น (Play&Learn) ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
 ครูบุษบา แดงวิจิตร และครูสราวุธ มีมูซอ 
สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทําการ)
02-5394693 co 15, 093-1383097, 089-4493789
LINE ID Line: misaroah