วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ประกาศยกเลิก Email Account

ประกาศ สําหรับศิษย์เก่า และอดีตบุคลากร

โรงเรียนอิสลามสันติชนจะทําการยกเลิก

Email Account (email@islamsantichon.ac.th) • ของนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564-2565

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น หากนักเรียนมีข้อมูลสําคัญ สามารถสํารองข้อมูลได้ ก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว