วันพุธ, 27 กันยายน 2566

The classroom without The wall camp M.4

The classroom without The wall camp M.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ) จัดกิจกรรมค่าย”ห้องเรียนไร้กำแพง” ในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายนวภพ ตำบล กลางดง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างประเทศของนักเรียน