วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ตามรอยฮิจเราะห์

โรงเรียนอิสลามสันติชาได้จัดกิจกรรม “ตามรอยฮิจเราะห์”

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญในการฮิจเราะห์ สาเหตุการฮิจเราะห์ สิ่งที่ได้รับจากการฮิจเราะห์

และตอบคำถามกิจกรรมจากกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม