วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ขั้นตอนดำเนินการ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2567

นักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567

นักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ขั้นตอนดำเนินการ

สอบ(รอบครั้งที่ 1) วันเสาร์ที่  2 ธันวาคม 2566

สอบ(สอบครั้งทีี่ 2) วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 

รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

นักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2567

นักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ขั้นตอนดำเนินการ

จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2-19 มกราคม 2567

ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่  15-19 มกราคม 2566

สอบ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 

รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

นักเรียนใหม่ช่วงชั้นระหว่าง ป.2-6 / ม.2-3 และ ม.5-6

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้