วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ค้นหา: ป-4

ประกาศฉบับที่ 2 ปิดสถานศึกษาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

25 มี.ค. 2563
ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน ฉบับที่ 2/2563         เรื่อง  ปิดสถานศึกษาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร           ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63-วันที่