วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

รายการค่าเทอม และค่าหนังสือ

รายการค่าเทอมและค่าหนังสือ

โรงเรียนอิสลามสันติชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ ค่าหนังสือ ต้องมาชําระที่โรงเรียน

โดยผู้ปกครอง/นักเรียน ลงลายมือชื่อ

รับอุดหนุนค่าหนังสือเรียน