วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

01 ธ.ค. 2563
254

ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2564

**************************************

 

ตามที่โรงเรียนอิสลามสันติชน ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  รอบแรก  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้ผลคะแนนการสอบเป็นเกณฑ์ บัดนี้ผลการสอบได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

นักเรียนที่มีรายชื่อทุกคนตามบัญชีท้ายประกาศ จะต้องทำการชำระเงินเพื่อเป็นค่ายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6,460 บาท ก่อนวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ได้ที่ห้องการเงิน ทุกวันทำการ (จ.-ศ.) ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขบัญชี 189-1-29519-5 แล้วส่งหลักฐานทาง Line : @Santichon (พร้อมระบุชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวสอบ) หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ เนื่องจากโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จำนวนจำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.  2563

(นายพงศ์ศักดิ์  วงษ์สันต์)
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ฝ่ายธุรการ/การเงิน  โทร.02-5394693-5 ต่อ 14

 

 

หมายเหตุ  

             –  รายชื่อนักเรียนสอบผ่านเรียงตามลำดับเลขที่ใบสมัคร ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน                                            –  นักเรียนที่สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ผู้ปกครองต้องมาลงนามยอมรับเงื่อนไขกับทางโรงเรียน